• Esports
 • Stadium
 • Space
Esports
Stadium
Space

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều 1. Giới Thiệu

 • 1. Chào mừng Bạn đến với (các) sản phẩm, dịch vụ được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần OEG và các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của OEG (gọi riêng và gọi chung là, “OEG”, "Chúng tôi", hay "của Chúng tôi"). OEG nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với Dịch vụ của Chúng tôi. OEG hiểu rõ tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Bạn đã tin tưởng giao cho OEG và tin rằng OEG có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật thông tin này ("Chính Sách Bảo Mật" hay "Chính Sách") được thiết kế để giúp Bạn hiểu được cách thức OEG thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho OEG và/hoặc lưu giữ về Bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Bạn. Chính sách bảo mật này cũng được thiết kế để hỗ trợ Khách hàng của OEG hiện đang sống tại Liên Minh Châu Âu (EU) hiểu được các quyền của họ đối với các dữ liệu cá nhân được quy định tại Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU khi họ sử dụng Dịch vụ.
 • 2. "Các Dịch Vụ" hoặc "Dịch Vụ": có nghĩa là các Trò Chơi, và/hoặc Trang Web, và/hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do OEG cung cấp.
 • 3. "Dữ Liệu Cá Nhân" là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với bạn hoặc giúp xác định là bạn. Dữ Liệu Cá Nhân do Bạn cung cấp và chịu trách nhiệm về sự chính xác của dữ liệu.
 • 4. “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 • 5. Bằng việc đánh dấu vào ô đồng ý Chính Sách Bảo Mật này trước khi sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với OEG hoặc truy cập Trang Web, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã tự nguyện đồng ý chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, và theo đây Bạn đồng ý cho phép OEG thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
 • 6. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, CHO PHÉP OEG THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA OEG HAY TRUY CẬP TRÒ CHƠI HOẶC TRANG WEB CỦA OEG. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật của mình, Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi trên Trang Web của Chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần sự đồng ý trước của Bạn, việc Bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ của OEG được xem là Bạn đã đồng ý với Chính Sách Bảo Mật sửa đổi đó.

Điều 2. Khi nào OEG sẽ thu thập dữ liệu cá nhân?

 • 1. OEG sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về Bạn:
  • khi Bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi;
  • khi Bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của OEG, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
  • khi Bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Bạn với OEG, hoặc khi Bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;
  • khi Bạn tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;
  • khi Bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của OEG, hoặc tương tác với Chúng tôi qua Trò Chơi hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của OEG. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Bạn tương tác với các Dịch vụ của Chúng tôi;
  • khi Bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang Trò Chơi hoặc Trang Web của OEG;
  • khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Dịch vụ/website/ứng dụng hoặc các kênh khác của Chúng tôi;
  • khi Bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho OEG;
  • khi Bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, chương trình, sự kiện;
  • trong quá trình Bạn chơi (các) trò chơi điện tử; sử dụng các Dịch vụ, trang Web của OEG và
  • khi Bạn gửi dữ liệu cá nhân của Bạn cho OEG vì bất kỳ lý do gì.
  • khi bạn thực hiện các hoạt động khác trên Trang web/ứng dụng hoặc các kênh khác của Chúng tôi.

Điều 3. OEG sẽ thu thập những dữ liệu gì?

 • 1. Loại trừ các trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà OEG có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:
  • họ tên;
  • địa chỉ email;
  • ngày tháng năm sinh;
  • thông tin của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, hộ chiếu, và ngày cấp, nơi cấp);
  • địa chỉ cư trú;
  • địa chỉ thanh toán;
  • tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
  • số điện thoại;
  • giới tính;
  • ảnh chụp gương mặt của Bạn thông qua thiết bị;
  • thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch Vụ của OEG:
  • bất kỳ thông tin nào khác về Bạn (i) khi Bạn đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ của OEG, và (ii) khi Bạn sử dụng Các Dịch Vụ, cũng như (iii) thông tin về việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của OEG như thế nào; và
  • dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.
 • 2. Để tránh nghi ngờ, trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Bạn mà dữ liệu đó là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • 3. Bạn đồng ý không cung cấp cho Chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm họăc nhạy cảm và Bạn đồng ý sẽ thông báo cho OEG về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. OEG bảo lưu quyền (tùy theo quyết định riêng của OEG) được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Bạn cung cấp.
 • 4. Nếu Bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội (như Facebook, Zalo, Google), tài khoản ứng dụng (như tài khoản Apple) của Bạn ("Tài Khoản Mạng Xã hội") và/hoặc số điện thoại của Bạn để đăng nhập, sử dụng Các Dịch Vụ của OEG hoặc liên kết với tài khoản mà Bạn đã đăng ký thì Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, OEG có thể truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi và chỉ khi Bạn và nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã Hội đồng ý và cho phép Chúng tôi được thực hiện điều đó..
 • 5. Nếu Bạn không muốn Chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, Bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản hoặc email đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của OEG.
 • 6. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa, hạn chế xử lý, phản đối xử lý, yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho Chúng tôi thông qua hình thức văn bản. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối, hạn chế hoặc hủy bỏ cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của bạn khi sử dụng Dịch vụ. 

Điều 4. Thu thập các dữ liệu khác

 • 1. Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của Bạn gửi thông tin có thể gồm có: dữ liệu về Bạn, được một máy chủ ghi lại khi Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của OEG. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà Bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của OEG và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Bạn. Nếu Bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Bạn. Thông tin này (không bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn) cũng được đưa vào các số liệu thống kê để giúp Chúng tôi đánh giá được khách hàng đã truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Web/Dịch vụ của Chúng tôi như thế nào.
 • 2. Các Dịch Vụ của OEG được cung ứng thông qua các ứng dụng di động có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của Bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, …. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà Bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến Bạn dựa trên vị trí của Bạn hoặc cho phép Bạn chia sẻ vị trí của Bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch Vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của Chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, Bạn có thể rút lại sự cho phép để Chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của Bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu Bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của Bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của Bạn.
 • 3. Các Dịch Vụ của OEG có thể sử dụng các công nghệ như ARKit (Agumented Reality hay gọi tắt là AR – Công nghệ thực tế ảo), Camera API, TrueDepth API … hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động; các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng. Đối với các thông tin này, Chúng tôi không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các tính năng được cung cấp trong ứng dụng; Bạn có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất kỳ lúc nào (nhưng Bạn cần lưu ý rằng, khi Bạn ngưng cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng thì một số tính năng của ứng dụng sẽ không thể hoạt động được); và Chúng tôi không lưu trữ cũng như không chia sẻ các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 5. Cookies

 • 1. Đôi khi Chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang Web, Trò Chơi của mình và Các Dịch Vụ mà Chúng tôi cung cấp, hoặc giúp Chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã định danh Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Bạn, cho phép Chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Bạn và cho Chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Trang Web được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Trang Web hoặc Các Trò Chơi của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các trò chơi điện tử mà Bạn đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.
 • 2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Bạn thực hiện thao tác này Bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang Web, Trò Chơi hoặc Các Dịch Vụ của Chúng tôi.

Điều 6. OEG sử dụng thông tin bạn cũng cấp cho OEG như thế nào?

 • 1. OEG có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
  • để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Bạn với Chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của Bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
  • để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc Bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ, Trang Web và các Trò Chơi của Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn), các sở thích của Bạn, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của Bạn với Chúng tôi;
  • để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
  • để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi;
  • để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
  • để nhận dạng và/hoặc xác minh;
  • để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của Chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
  • để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của Bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Bạn hoặc thay mặt Bạn;
  • để liên hệ với Bạn hoặc liên lạc với Bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của Bạn với Chúng tôi hoặc việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi.
  • để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một số hoạt động của bạn;
  • để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của Bạn;
  • để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của Chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với các Dịch vụ của OEG;
  • vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho Bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà OEG có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của Bạn để gửi các bản tin từ Chúng tôi hoặc từ các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên của OEG;
  • để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành nào và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
  • để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Chúng tôi áp dụng;
  • để kiểm tra Các Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc hoạt động của OEG;
  • để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi, hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Bạn với Chúng tôi;
  • để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của Bạn;
  • để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến OEG như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty con hay công ty liên kết của OEG như một bên tham gia hoặc liên quan đến OEG và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty con hoặc công ty liên kết của OEG như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
  • bất kỳ mục đích nào mà Chúng tôi thông báo cho Bạn tại thời điểm xin sự cho phép của Bạn.
  • (gọi chung là "Các Mục Đích").
 • 2. Vì Các Mục Đích mà Chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của Bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của Bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.
 • 3. Bằng Sự Đồng Ý, Bạn đã đồng ý cho phép Chúng tôi được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo tất cả các Mục Đích nêu trên. Trường hợp Bạn chỉ đồng ý với một hoặc một số Mục Đích, Bạn vui lòng không đánh dấu vào ô đồng ý Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, việc này có thể ảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ của Chúng tôi.

Điều 7. OEG bảo vệ và lưu trữ thông tin khách hàng bằng cách nào?

 • 1. OEG thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Bạn trên các hệ thống của OEG. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của OEG. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 • 2. OEG sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Có nghĩa là, OEG sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của Bạn khi OEG có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu Bạn ngưng sử dụng Các Dịch Vụ của OEG, hoặc quyền của Bạn được sử dụng Trang Web, Trò chơi và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc được rút lại, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy theo luật áp dụng, Chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Bạn.

Điều 8. OEG có tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hay không?

 • Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn cho các nhà phát triển Trò Chơi, nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết và/hoặc công ty thành viên của OEG, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Các Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty thành viên của OEG và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn hoặc thay mặt Chúng tôi vì một hoặc nhiều Các Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • công ty con, công ty liên kết và công ty thành viên của OEG;
  • nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho Chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu;
  • người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của OEG, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân OEG lưu giữ về người dùng của Chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà OEG hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết hay công ty thành viên của OEG có tham gia giao dịch;
  • bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích ; và
  • cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • 2. Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các yêu cầu khác, tiết lộ lịch sử chơi Trò Chơi của Bạn và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy các địa chỉ IP nào đã xem các Trò Chơi nào. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê việc Bạn sử dụng các Dịch Vụ với các bên thứ ba này. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của Bạn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về Bạn.
 • 3. Để làm rõ, Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà không cần Sự Đồng Ý của Bạn trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép Chúng tôi thực hiện điều này.
 • 4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các phần mềm, ứng dụng, công nghệ được áp dụng có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của Chúng tôi. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của Chúng tôi.

Điều 9. Dữ liệu cá nhân của trẻ em (trừ trẻ em đang sinh sống tại EU)

 • 1. Các Dịch Vụ của Chúng tôi rất đa dạng và cung ứng cho nhiều đối tượng với nhiều độ tuổi khác nhau. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, việc tạo tài khoản, sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi cần được sự cho phép và giám sát của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.
 • 2. Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo trẻ dưới 16 tuổi mà mình đang giám hộ không tự đăng ký tài khoản để sử dụng Các Dịch Vụ và/hoặc cung cấp các thông tin cá nhân của trẻ cho Chúng tôi mà không có sự giám sát, đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Đồng thời, cha/mẹ hoặc người giám hộ cam kết và đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên mà mình đang giám hộ đã có Sự Đồng Ý của trẻ, bên cạnh Sự Đồng Ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ, trước khi dữ liệu đó được cung cấp cho Chúng tôi.
 • 3. Chúng tôi có thể yêu cầu cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi cung cấp dữ liệu cá nhân của chính họ để thực hiện Mục đích được nêu tại Chính sách này.
 • 4. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em và không tuân thủ theo các yêu cầu nêu trên và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi mà không đáp ứng những yêu cầu trên.

Điều 10. Dữ liệu cá nhân thu thập bởi các bên thứ ba

 • 1. Các Dịch vụ Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics,… một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của Bạn, để giúp trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc Bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.
 • 2. Các Dịch vụ của Chúng tôi có thể sử dụng AppsFlyer, một nền tảng ứng dụng tiếp thị được cung cấp bởi AppsFlyer Ltd. ("AppsFlyer"). AppsFlyer sử dụng bộ SDK (Software Development Kit) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng Các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi AppsFlyer trên các máy chủ đặt trên toàn cầu. AppsFlyer sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet. AppsFlyer cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt AppsFlyer. AppsFlyer sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà AppsFlyer nắm giữ.
 • 3. Các Dịch Vụ của Chúng tôi cũng có thể sử dụng TrueID, một ứng dụng nhận diện gương mặt và Giấy tờ tùy thân (như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) được cung cấp bởi Công Ty TNHH Phát Triển Phần Mềm OEG– một công ty thành viên của OEG("TrueID") để tăng cường việc nhận diện nhằm bảo mật tài khoản của Bạn. TrueID sẽ sử dụng camera trên thiết bị của Bạn để ghi nhận, chụp lại gương mặt và Giấy tờ tùy thân của Bạn, sử dụng thuật toán và AI (trí tuệ nhân tạo) để xử lý nhằm phát hiện các điểm bất thường (như gian lận, gương mặt và ảnh trên Giấy tờ tùy thân không chính xác …). TrueID sẽ hỗ trợ Chúng tôi phát hiện các điểm bất thường, đưa ra các khuyến cáo, gợi ý để xác thực tài khoản của Bạn. TrueID có thể gửi các thông này cho bên thứ ba để lưu trữ, xử lý trong trường hợp luật pháp có quy định như thế hoặc trường hợp bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt TrueID. TrueID cũng có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Bạn mà TrueID lưu trữ, xử lý tương tự như nghĩa vụ bảo mật của OEG.
 • 4. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của Bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị của Bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như Trò Chơi mà Bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie, bộ SDK nào trước đây Bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của OEG. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

Điều 11. Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các trang web bên thứ ba

 • 1. OEG KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB, ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi Bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi đề nghị sử dụng một thiết bị bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân Bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.
 • 2. Nhằm cung cấp cho Bạn giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Trang Web hoặc Trò Chơi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web hoặc Trò Chơi của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.
 • 3. Do đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web được liên kết này. Những trang web được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Bạn và do đó Bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web và Trò Chơi của Chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

Điều 12. Bạn có thể rút tên, xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?

 • 1. Rút Lại Sự Đồng Ý
  • Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tại trang của chúng tôi, và Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo các quy định Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định bởi pháp luật.
  • Tuy nhiên, (1) việc bạn rút lại Sự Đồng Ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc Chúng tôi xử lý dữ liệu đã được bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý; (2) việc Bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho Bạn, và Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của Bạn và/hoặc hợp đồng của Bạn với Chúng tôi và không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của Bạn.
 • 2. Chỉnh sửa, Yêu Cầu Chỉnh Sửa, Cung Cấp hoặc Xóa, Hủy Dữ Liệu Cá Nhân
  • Nếu bạn đã đăng ký Tài Khoản với chúng tôi, Bạn có thể xem, chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà OEG đã thu thập, đang lưu trữ hoặc kiểm soát theo sự Đồng Ý thông qua hệ thống sẵn có của chúng tôi. Nếu Bạn chưa đăng ký Tài Khoản với Chúng tôi, hoặc đối với một số Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi có quy trình riêng biệt để chỉnh sửa, Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát bằng các cách thức được quy định tại trang Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo các quy định Chính Sách Bảo Mật này, theo quy trình Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng và các nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định bởi pháp luật.
  • Bạn có thể theo dõi Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát bằng cách kiểm tra Dữ Liệu Cá Nhân được hiển thị tại trang thiết lập Tài Khoản của Bạn hoặc yêu cầu Chúng tôi cung cấp theo các cách thức khác theo quy trình Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi. Người giám hộ hợp pháp của Bạn hoặc người được Bạn ủy quyền cũng có thể thay mặt Bạn thực hiện yêu cầu. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo các quy định Chính Sách Bảo Mật này, theo quy trình Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng và các nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định bởi pháp luật.
  • Bạn có thể yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát khi Bạn (i) nhận thấy Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn không còn cần thiết cho các Mục Đích đã có Sự Đồng Ý, (ii) rút lại Sự Đồng Ý theo Mục 12.1, (iii) phản đối Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và Chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn, (iv) việc Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn không đúng với các Mục Đích đã có Sự Đồng Ý, và/hoặc các lý do khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cá nhân Bạn có thể yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát bằng các cách thức được hướng dẫn tại trang thiết lập Tài Khoản của Chúng tôi. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng việc Bạn yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đồng nghĩa với việc Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch Vụ cho Bạn, và Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại với Bạn và/hoặc hợp đồng của Bạn với Chúng tôi mà không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của Bạn.
  • Bạn cần lưu ý rằng, trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ Bạn để xác định danh tính của Bạn cũng như bản chất yêu cầu của Bạn để có thể giải quyết yêu cầu của Bạn theo các quy trình của Chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể tính một khoản chi phí hợp lý cho Bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu của Bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn chi phí và thời hạn cần phải thanh toán bằng văn bản hoặc email. Bạn vui lòng thanh toán và thanh toán đúng thời hạn các khoản phí (nếu có) nêu trên để việc đáp ứng hay giải quyết yêu cầu của Bạn được diễn ra kịp thời.
  • Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Chuyển giao sang quốc gia khác

 • Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của Bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. OEG sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 14. Thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại? Liên hệ với OEG

 • Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin:
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG
 • Địa chỉ: số 131 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 • Email: biz@oeg.vn
 • Số điện thoại: 024 66565025